ЛЕЧЕНИЕ  ПО ПРОГРАМАТА НА НОИ ПРЕЗ 2014г.

 

 

През 2014г.  СБР “Мари” ЕООД гр. Несебър ще работи по програмата на НОИ

 

Условия : Националният осигурителен институт (НОИ) чрез неговите териториални поделения осъществява дейност по

профилактика и рехабилитация по реда на Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи

за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., изм., ДВ, бр. 6 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 2012 г.)

 на определен контингент лица:

 

1. осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест;

2. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, не са

осигурени и срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната

експертна лекарска комисия, не е изтекъл.

 

Лицата по точка 1 придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими

осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката

 и рехабилитацията. В периода от шест календарни месеца се включва времето:

1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;

2. на платените и неплатените отпуски за временна нерабо-тоспособност и за отпуск за бременност и раждане;

3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

4. през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за

временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете, както и периодите на временна неработоспособност, бременност

 и раждане и за отглеждане на дете, през които не са имали право на обезщетение.

 

Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания,

 резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест. Лицата, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат право

 на парични помощи за профилактика и рехабилитация само в случай на трудова злополука и професионална болест. Възрастта за придобиване право на

пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за 2012 г. е 60 години и 4 месеца за жените и 63 години и 4 месеца за мъжете.

 

 

Необходимите документи за издаване на удостоверение за ползване на  профилактика и рехабилитация:

 

1. Медицинско направление

Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика

и рехабилитация, която се отразява в медицинско направление (Бл. МЗ № 119б98). Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и

в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските

мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания. Медицинското направление трябва да е издадено не по-рано от 30 календарни дни преди

датата на постъпване при съответния изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.

 

2. Документ за самоличност

 

3. Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето (Приложение № 1)*

 

4. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето - епикризи, изследвания, снимки,

електрокардиограми и други документи, според конкретния случай. Лицата трябва да представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на

заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.

 

5. Eкспертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия, както и декларация по образец,

че не са осигурени (Приложение № 2)* - за лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

 

6. Разпореждане за приемане на злополуката за трудова - за лицата, претърпели трудова злополука.

 

7. Експертно решение за признаване на професионална болест - за лицата с професионална болест.

 

Забележка:
Програмата разрешава разпечатване на описаните образци на бланки за ползване от лица и осигурители.

Лицата представят описаните документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес в срок до

10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация. При получаването на удостоверенията

за профилактика и рехабилитация лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, попълват

декларация по образец. В нея декларират, че при прекратяване на трудовия договор или осигуряването им към датата на постъпване в изпълнителя

на дейността по профилактика и рехабилитация няма да ползват правата, предоставени им с удостоверението. Бланката на декларацията се предоставя

от длъжностните лица на съответното териториално поделение.

 

Удостоверение не се издава на лица със здравословни противопоказания за провеждане на профилактика и рехабилитация.

 

Необходими документи за постъпване на лицата при СБР “ МАРИ“ ЕООД гр.Несебър :

 

      изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

Лица със здравословни противопоказания не се приемат от съответните изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.

 

 

 

                                                                                                                         Директор: д-р Гроздинска